Foreningens Vedtægter

Vedtægter for Tørring Uldum Kunstforening


§1.

Tørring Uldum Kunstforening har til formål at fremme interessen for kunst (og foreningen er hjemmehørende i Hedensted kommune.)


§2.

Enhver kan blive medlem af foreningen mod at betale et årskontingent, der fastsættes på generalforsamlingen. Indenfor de til rådighed stående midler foretages indkøb af kunst-maleri, grafik, skulptur, kunsthåndværk m.m. til udlodning blandt foreningens medlemmer. Købene foretages af bestyrelsen eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige hertil. Den indkøbte kunst fordeles blandt medlemmerne ved lodtrækning, der finder sted hvert år i forbindelse med generalforsamlingen. Medlemmer der ikke har betalt kontingent for det foregående regnskabsår kan ikke deltage i lodtrækningen. De medlemmer der vinder i lodtrækningen, deltager ikke i næste års lodtrækning. 2/3 af kunstværkerne udloddes blandt de fremmødte medlemmer, den sidste 1/3 blandt alle kunstforeningens medlemmer. Lodtrækningen foregår på den måde, at først udtrukne lod giver ret til at vælge først, næste lod som nr.2 osv.


§3.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned med følgende dagsorden:

01. Valg af dirigent.

02. Formandens årsberetning.

03. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år.

04. Buget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent.

05. Indkomne forslag.

06. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 4 hhv.3jf.§4, samt 2 suppleanter og 2 revisorer.

07. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Ved afstemning på generalforsamlingen gælder simpelt stemmetal af de tilstedeværende medlemmer.


§4.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår/er på genvalg skiftevis med 4 på ulige år 3 på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig efter valg med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder hertil med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden er til stede.


§5.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

(Formanden og kassereren har tegningsretten for foreningen.)


§6.

Udgår og får helt ny tekst.

(Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.)


§ 7.

Foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og med mindst 14 dages mellemrum. Ved anden og sidste generalforsamling kræves tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder en eventuel formue kulturelle formål i Tørring-Uldum området.


Regnskabsåret går fra 1. november til 31. oktober.


unsplash